او اشکال ادبی تمدن را ترجیح می داد؟

دسته بندی FAQ: سوالات عمومی

X